Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là cơ bản nhất của giai cấp công nhân Việt Nam?

A.

Vừa lớn lên đã tiếp thu ngay được ảnh hưởng mạnh mẽ của phong trào cách mạng thế giới, nhất là cách mạng tháng mười Nga và chủ nghĩa Mác - Lênin.

B.

Bị ba tầng áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến, tư sản dân tộc.

C.

Có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân.

D.

Kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng, bất khuất của dân tộc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vừa lớn lên đã tiếp thu ngay được ảnh hưởng mạnh mẽ của phong trào cách mạng thê giới, nhất là cách mạng tháng mười Nga và chủ nghĩa Mác - Lênin.  Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.