Trong các khó khăn mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, khó khăn nào là chính yếu nhất?

A.

Nạn đói, nạn dốt.

B.

Khó khăn về tài chính

C.

Chính quyền cách mạng còn non trẻ.

D.

Các thế lực ngoại xâm, nội phản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.