Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI?

A.

$7 \le 7$

B.

$7 \le 10$

C.

$\pi^2 \ge 10$

D.

$\pi \le \sqrt{10}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:$\pi ^2 \approx 9.87 < 10$.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.