Trong các mệnh đề sau, mệnh đề sai là

A.

Nếu hàm số f(x) liên tục trên khoảng (a; b) thì f(x) cũng liên tục trên mọi khoảng con của (a ; b).

B.

Mọi hàm số đa thức đều liên tục trên khoảng (-∞ ; +∞).

C.

Mọi hàm số phân thức hữu tỉ đều liên tục trên mọi khoảng mà nó xác định.

D.

Nếu hàm số f(x) liên tục trên hai khoảng liên tiếp (a ; b) và (b ; c) thì f(x) cũng liên tục trên khoảng (a ; c).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

+ Mệnh đề "Nếu hàm số f(x) liên tục trên hai khoảng liên tiếp (a ; b) và (b ; c) thì f(x) cũng liên tục trên khoảng (a ; c)" sai. Lấy ví dụ: Cho hàm số f(x) định bởi:

Ta thấy f(x) liên tục trên các khoảng (0 ; 1) và (1 ; 2), nhưng không liên tục trên khoảng (0 ; 2).

+ Các mệnh đề còn lại đều đúng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...