Trong các nhà xuất bản tiến bộ dưới đây, nhà xuất bản nào gắn liền với sự thành lập của Việt Nam Quốc dân đảng (1927)?         

A.

Quan hải tùng thư.

B.

 Sự thật.

C.

Nam Đồng thư xã.

D.

Cường học thư xã.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nam đồng thư xã là một nhà xuất bản tiến bộ với bốn người đóng góp nòng cốt là Phó Đức Chính, Phạm Tuấn Lâm, Phạm Tuấn Tài, và Hoàng Phạm Trân (Nhượng Tống), sau thêm Hồ Văn Mịch. Ngày 25/12/1927, Nguyễn Thai Học, Phó Đức Chính,... đã thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng. Đến đây cũng là lúc Nam Đồng Thư xã chấm dứt hoạt động, nhường chỗ cho một tổ chức quy mô hơn với mục tiêu chính trị rõ ràng.  Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.