Trong các phân số dưới đây, phân số nào là phân số tối giản?

A.

$\frac{{13}}{{18}}$

B.

$\frac{{18}}{{57}}$

C.

$\frac{9}{{54}}$

D.

$\frac{{14}}{{49}}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $\begin{gathered} \frac{{18}}{{57}} = \frac{{18:3}}{{57:3}} = \frac{6}{{19}}; \ \\ \frac{9}{{54}} = \frac{{9:9}}{{54:9}} = \frac{1}{6}; \ \\ \frac{{14}}{{40}} = \frac{{14:2}}{{40:2}} = \frac{7}{{20}}. \ \\ \end{gathered} $ Do đó các phân số $\frac{{18}}{{57}};\,\frac{9}{{54}};\,\frac{{14}}{{49}}$ đều không phải là phân số tối giản. Vì 13 và 18 không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1 nên phân số $\frac{{13}}{{18}}$ không phải là phân số tối giản.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 4 - Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi - Đề số 35

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.