Trong các phát biểu liên quan đến cacbonhiđrat:  

1. Khác với glucozơ (chứa nhóm chức anđehit), fructozơ (chứa nhóm chức xeton) không cho phản ứng tráng bạc.

2. Saccarozơ là đisaccarit của glucozơ nên saccarozơ cũng tham gia phản ứng tráng bạc như glucozơ.

3. Tinh bột chứa nhiều nhóm -OH nên tan nhiều trong nước.

4. Mantozơ là đồng phân của saccarozơ, mantozơ có tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng khử Cu(OH)2.

Các phát biểu sai là?

A.

(1) và (2).

B.

Cả (1), (2), (3) và (4).

C.

Chỉ có (4).

D.

(1), (2) và (3).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(1), (2) và (3).

Các phát biểu sai là:

1. Khác với glucozơ (chứa nhóm chức anđehit), fructozơ (chứa nhóm chức xeton) không cho phản ứng tráng bạc.

2. Saccarozơ là đisaccarit của glucozơ nên saccarozơ cũng tham gia phản ứng tráng bạc như glucozơ.

3. Tinh bột chứa nhiều nhóm -OH nên tan nhiều trong nước.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...