Trong các phím sau, phím nào được gọi là phím đặc biệt?

A.

Nhấn giữ nút trái chuột đồng thời dịch chuyển chuột;

B.

Dịch chuyển chuột và không nhấn giữ bất kì nút nào của chuột.

C.

Nhấn giữ nút phải chuột đồng thời dịch chuyển chuột;

D.

Dịch chuyển chuột và đồng thời nhấn giữ cả hai nút trái, phải của chuột;

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...