Trong các số 12 004, 99 772, 28 646, 68 869, số nào không chia hết cho 2?

A.

68 869

B.

12 004

C.

99 772

D.

28 646

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Một số không chia hết cho 2 nếu số đó có chữ số tận cùng là 1, 3, 5 , 7 hoặc 9. Vậy trong các số đã cho, số không chia hết cho 2 là: 68 869.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.