Trong các số 72 345, 503 220, 55 059, 78 095, số nào không chia hết cho 5?

A.

55 059

B.

72 345

C.

503 220

D.

78 095

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Một số chia hết cho 5 nếu số đó có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5. Vậy trong các số đã cho, chỉ có số 55 059 không chia hết cho 5.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.