Trong các số 86 001, 99 770, 28 643, 75 965, số nào chia hết cho 2?

A.

99 770

B.

86 001

C.

28 643

D.

75 965

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Một số chia hết cho 2 nếu số đó có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6 hoặc 8. Vậy trong các số đã cho, số chia hết cho 2 là: 99 770.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.