Trong cấu trúc của ADN ở sinh vật nhân chuẩn, hai mạch polynuclêôtit có chiều:        

A.

3’ → 5’.

B.

5’ →3’

C.

5’ →3’ và 3’ →5’.        

D.

5’ → 5’ và 3’ →3’.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C 2 mạch polinucleotit có chiều ngược nhau: 5’ → 3’ và 3’ →5’.  

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.