Trong chu trình sinh địa hóa, nitơ từ trong cơ thể sinh vật truyền trở lại môi trường không khí dưới dạng nitơ phân tử (N2) thông qua hoạt động của nhóm sinh vật nào trong các nhóm sau đây?

A.

Vi khuẩn phản nitrat hóa

B.

Động vật đa bào

C.

Vi khuẩn cố định nitơ

D.

Cây họ đậu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.