Trong chưong trình hành động của Việt Nam Quốc dân Đảng có xác định trong thời kì cuối cùng là:

A.

đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

B.

đánh đuổi Pháp, giành lại độc lập dân tộc.

C.

đánh đổ giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, lập nên nước Việt Nam độc lập.

D.

đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ phong kiến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...