Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 - 1929), thực dân Pháp đã thực hiện biện pháp gì để nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương?

A.

 Tăng cường thu thuế.

B.

 Phát hành tiền giấy bạc.

C.

 Tăng cường nhập khẩu hàng hóa Pháp.

D.

 Nâng mức thuế quan đối với hàng hóa các nước khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 77. Cách giải: Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy toàn bộ nền kinh tế Đông Dương thông qua việc phát hành tiền giấy và cho vay lãi. Đáp án đúng là B!         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...