Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929), diện tích cây trồng nào dưới đây được mở rộng nhất?           

A.

Ca cao.

B.

Cà phê

C.

Hồ tiêu.

D.

Cao su.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...