Trong cuộc tấn công địch ở Bắc Tây Nguyên ta đã giải phóng bao nhiêu dân?

A.

15 vạn dân.

B.

25 vạn dân

C.

30 vạn dân

D.

20 vạn dân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

20 vạn dân.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.