Trong cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc xác định nội dung của “cách mạng tư sản dân quyền” là:

A.

Cách mạng ruộng đất cho nông dân.

B.

Cchống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.

C.

Chống đế quốc giành độc lập dân tộc.

D.

Bao gồm nhiệm vụ giải phóng dân tộc và cách mạng ruộng đất

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn đáp án C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.