Trong điều kiện bước sóng kích thích thoả mãn λ ≤ λ0 và với một hiệu điện thế U nhất định giữa anôt và catốt, cường độ dòng quang điện:

A.

Tăng dần theo bước sóng λ của ánh sáng kích thích.

B.

Giảm dần theo bước sóng λ của ánh sáng kích thích.

C.

Không phụ thuộc vào bước sóng λ của ánh sáng kích thích.

D.

Phụ thuộc vào bước sóng λ của ánh sáng kích thích và qua một cực đại ứng với một giá trị λm đặc biệt cho mỗi kim loại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Không phụ thuộc vào bước sóng λ của ánh sáng kích thích.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...