Trong giảm phân cặp nhiễm sắc thể giới tính XY có hoạt động nào sau đây khác với cặp nhiễm sắc thể thường?  

A.

A. Luôn không xảy ra tiếp hợp.

B.

B. Luôn không xảy ra trao đổi chéo,

C.

C. Phân li về các cực của tế bào.

D.

D. Đóng xoắn và tháo xoắn trong chu kì tế bào

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Lời giải: Trong giảm phân cặp nhiễm sắc thể giới tính XY( dị giao tử ) có hoạt động khác với cặp nhiễm sắc thể thường là luôn không xảy ra trao đổi chéo, do trao đổi chéo chỉ xảy ra giữa 2 cromatit của 2 NST tương đồng

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.