Trong Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946), điều khoản nào chúng tỏ Đảng và Chính phủ ta bước đầu giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành các quyền dân tộc cơ bản?

A.

Pháp công nhận Việt Nam có nghị viện riêng, quân đội riêng.

B.

Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập.

C.

Pháp cộng nhận Việt Nam là một quốc gia tự do.

D.

Pháp công nhận Việt Nam có chính phủ, quân đội, nghị viên riêng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: sgk 12 trang 128, suy luận Cách giải: Trong nội dung đầu tiên của Hiệp định Sơ bộ có ghi: “Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân Chủ cộng hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng, nghị viện riêng, quân đội riêng, tài chính riêng và là thành viên của Liên bang Đông Dương, nằm trong khối liên hiệp Pháp.  Trong khi đó, các quyền dân tộc cơ bản bao gồm: độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. => Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do chứng tỏ Đảng và Chính phủ ta bước đầu giành thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giành quyền dân tộc cơ bản.  Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.