Trong không gian cho đường thẳng img1 và điểm img2 Có bao nhiêu đường thẳng đi qua img3 và vuông góc với đường thẳng img4?  

A.

Không có.

B.

Có hai.

C.

Vô số.

D.

Có một và chỉ một.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  +) Trong không gian có vô số đường thẳng qua img1 và vuông góc với đường thẳngimg2. +) Chú ý: Tập hợp các đường thẳng thỏa mãn đi qua img3và vuông góc với đường thẳng img4 là mặt phẳng img5 chứa img6 và vuông góc đường thẳng img7  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.