Trong không gian img1, cho hai mặt cầu img2, img3 có phương trình lần lượt là img4, img5. Một đường thẳng img6 vuông góc với véc tơ img7 tiếp xúc với mặt cầu img8 và cắt mặt cầu img9 theo một đoạn thẳng có độ dài bằng img10. Hỏi véc tơ nào sau đây là véc tơ chỉ phương của img11?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Mặt cầu img1 có tâm img2, bán kính img3. Mặt cầu img4 có tâm img5, bán kính img6. Có img7 nên img8 nằm trong mặt cầu img9. img10  Giả sử img11 tiếp xúc với img12 tại img13 và cắt mặt cầu img14 tại img15, img16. Gọi img17 là trung điểm img18. Khi đó img19 và img20. Theo giả thiết img21img22. Có img23, img24img25. Do đó img26, suy ra img27, tức img28 vuông góc với đường thẳng img29. Đường thẳng img30 cần tìm vuông góc với véc tơ img31 và vuông góc với img32 nên có véc tơ chỉ phương img33.  

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.