Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng img1 và đường thẳng img2. Hình chiếu vuông góc của img3 trên img4 có phương trình là  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Gọi img1 là giao điểm của img2 với img3. Tọa độ của img4 là nghiệm của hệ: img5 img6  Lấy điểm img7. Một vec tơ pháp tuyến của mặt phẳng img8 là: img9. Gọi img10 là đường thẳng đi qua img11 và nhận img12 làm vec tơ chỉ phương. Phương trình đường thẳng img13 Gọi img14 là giao điểm của img15 với img16. Tọa độ của img17 là nghiệm của hệ: img18 img19  img20  Đường thẳng cần tìm đi qua điểm img21 và nhận img22 làm vec tơ chỉ phương nên có phương trinh img23.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...