Trong không gian tọa độ Oxyz , cho đường thẳng img1 và hai điểm img2. Phương trình mặt cầu đi qua A, B và có tâm thuộc đường thẳng d là ?                                    

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

tâm của mặt cầu I là giao điểm của mặt phẳng trung trực của AB và d

Ta có mặt phăng trung trực của AB là có chỉ phương img1và đi qua trung điểm M(0;2;1) của AB là 2(x-0)-(y-2)-(z-1)=0 hay 2x-y-z+3=0 cắt tại điểm thảo mãn hệ img2

giai t=-1 thì (x;y;z)=(-1;-1;2). 

Vậy đáp án đúng là: A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.