Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng α đi qua điểm M1;2;3 và nhận n1;2;3 làm véc tơ pháp tuyến có phương trình là

A.x2y3z+6=0 .
B.x2y3z6=0 .
C.x2y+3z12=0 .
D.x2y+3z+12=0 .
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Lời giải
α:1x12y2+3z+3=0 x2y+3z+12=0 .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.