Trong không gian với hệ trục tọa độ img1, cho điểm img2. Mặt phẳng img3 đi qua img4 và cắt chiều dương của các trục img5, img6, img7 lần lượt tại các điểm img8, img9, img10 thỏa mãn img11. Tính giá trị nhỏ nhất của thể tích khối tứ diện img12.         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D Giả sử img1, img2, img3 với img4. Khi đó mặt phẳng img5 có dạng img6. Vì img7 đi qua img8 nên img9. Mặt khác img10 nên img11 nên img12img13 img14. Thể tích khối tứ diện img15img16. Ta có img17img18img19img20. Do đó img21 khi img22 img23.  Chọn đáp án D.  

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...