Trong mặt phẳng img1, cho parabol img2. Hỏi parabol nào sau đây là ảnh của parabol img3 qua phép đối xứng trục img4?

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Gọi img1 là ảnh của điểm img2 qua phép đối xứng trục img3 ta có: img4. img5 Vậy img6.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...