Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Hệ thức đúng là

A. $C=\frac{1}{4{{\pi }^{2}}{{L}^{2}}{{f}^{2}}}$
B. $C=\frac{1}{4{{\pi }^{2}}L{{f}^{2}}}$
C. $C=\frac{1}{4{{\pi }^{2}}Lf}$
D. $C=\frac{1}{2\pi L{{f}^{2}}}$
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...