Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha đặt tại hai điểm A và B cách nhau 16 cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 3 cm. Xét hai điểm C, D trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Trên BD số điểm mà tại đó phần tử nước dao động với biên độ cực đại là ?         

A.

img1 .        

B.

8.

C.

11.

D.

10.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: img1

+ Số dãy cực đại giao thoa img2 → có 11 dãy. 

+ Xét tỉ số: img3 → Trên BD có 8 cực đại dao thoa ứng với k = –2….5  

Cách khác:

+ Số đường cực đại giữa 2 điểm D,B cách 2 nguồn A,B dao động cùng pha cùng tần số lần lượt là dAD = 16 cm, dBD = 16img4 cm, dAB = 16cm, dBB = 0 cm img5  => k = -2,…,5. Vậy trên BD có 8 cực đại dao thoa.

Vậy đáp án đúng là B  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.