Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 15Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách nguồn A và B những khoảng d1 = 16 cm và d2 = 20 cm, sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại.Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là ?

A.

24 cm/s.

B.

48 cm/s.

C.

72 cm/s.                  

D.

34 cm/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + M là một cực tiểu, giữa M và trung trực có hai dãy khác cực đại vậy M là cực tiểu ứng với k = 2. img1 cm/s.  

Vậy đáp án đúng là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.