Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng a = 0,5 mm, khoảng cách từ khe S đến mặt phẳng chứa hai khe S1S2 là d = 50 cm. Khe S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm chiếu sáng hai khe hẹp S1S2. Dịch chuyển khe S theo phương S1S2 một đoạn b bằng bao nhiêu để vân tối đến chiếm chỗ của một vân sáng?

A.

2,5 mm.

B.

0,2 mm.

C.

0,5 mm.

D.

0,25 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,25 mm.

Xét điểm O' cách điểm O một đoạn là x, hiệu đường đi của ánh sáng truyền từ nguồn S qua S1 và S2 đến màn quan sát là: 

δ' = (S'S2 + d2) – (S'S1 + d1) = d2 – d1 + d'2 – d'1. Khi chưa có bản mỏng thì: δ = d2 – d1 =     (1)

Tương tự nhu (1) ta cũng tính được hiệu:  (có dấu '–' vì d'2 < d'1)

 δ' = d2 – d1 + d'2 – d'1 = 

Muốn O là vân trung tâm của hệ giao thoa khi có bản mỏng thì:

δ' = 0                 (2)

Từ (1) và (2) thấy khi cho nguồn S dịch xuống phía dưới một đoạn b thì vân sáng trung tâm dịch chuyển một đoạn là x0

Dịch chuyển khe S để cho vân tối đến chiếm chỗ của vân sáng thì vân trung tâm phải dịch chuyển một đoạn   = 0,25 (mm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...