Trong những nhận xét sau đây, nhận xét nào là sai?

Trong nhóm nitơ, từ nitơ đến bimut

 

A.

Khả năng Oxi hóa giảm dần do độ âm điện giảm dần

B.

Tính phi kim tăng dần đồng thời tính kim loại giảm dần

C.

Hợp chất khí với hidrô RH3 có đồ bền nhiệt giảm dần và dung dịch không có tính Axit

D.

Tính Axit của các oxit giảm dần, đồng thời tính bazơ tăng dần

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tính phi kim tăng dần đồng thời tính kim loại giảm dần

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.