Trong nước tiểu của người bị bệnh tiểu đường có chứa một lượng nhỏ glucozơ. Phản ứng nào sau đây để nhận biết sự có mặt của glucozơ trong nước tiểu?

A.

Phản ứng với Cu(OH)2 hay phản ứng với [Ag(NH3)2]OH.

B.

Phản ứng với [Ag(NH3)2]OH hay phản ứng với H2/Ni, nhiệt độ.

C.

Phản ứng với Cu(OH)2hay phản ứng với H2/Ni, nhiệt độ.

D.

Phản ứng với Cu(OH)2 hay phản ứng với Na.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phản ứng với Cu(OH)2 hay phản ứng với [Ag(NH3)2]OH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...