Trong phản ứng: Cu + 4HNO3  Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2

Số oxi hóa của nitơ trước và sau phản ứng:

A.

Đều gia tăng.

B.

Đều giảm.

C.

Đều không đổi.

D.

Có một số giảm và một số không đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Có một số giảm và một số không đổi.

Số oxi hóa của nitơ trong 2 phân tử HNO3 là không đổi, số oxi hóa của nitơ trong 2 phân tử HNOcòn lại giảm từ +5 đến +4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.