Trong quá trình hình thành chuỗi pôlynuclêôtit, nhóm phôtphat của nuclêôtit sau sẽ gắn vào nuclêôtit liền trước ở vị trí

A.

bất kì vị trí nào của đường.         

B.

cácbon số 5' của đường.         

C.

cácbon số 1' của đường.

D.

cácbon số 3' của đường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Trong quá trình hình thành chuỗi pôlynuclêôtit, nhóm phôtphat của nuclêôtit sau sẽ gắn vào nuclêôtit liền trước ở vị trí cácbon số 3' của đường (3’OH)  

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.