Trong quá trình hoạt động của pin điện hóa Zn-Cu thì  

A.

A: Nồng độ của ion img1 trong dung dịch tăng  

B.

B: Khối lượng của điện cực Cu giảm  

C.

C: Nồng độ của ion img1 trong dung dịch tăng  

D.

D: Khối lượng của điện cực Zn giảm  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A Ở cực (-): Xảy ra sự oxi hóa Zn img1 nồng độ của ion img2 trong dung dịch tăng, khối lượng điện cực Zn giảm Ở cực (+): Xảy ra sự khử img3img4nồng độ của ion img5 trong dung dịch giảm, khối lượng của điện cực Cu tăng.  

 

VẬY ĐÁP ÁN ĐÚNG LÀ A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.