Trong quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân sơ, nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của phân tử ADN tách nhau tạo nên chạc hình chữ Y. Khi nói về cơ chế nhân đôi ở 1 chạc hình chữ Y, phát biểu nào sau đây sai?

A. Enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ → 3’.
B. Trên mạch khuôn 3’ → 5’ tổng hợp mạch mới liên tục
C. Enzim ADN polimeraza di chuyển trên mạch khuôn theo chiều 5’ → 3’ .
D. Trên mạch khuôn 5’ → 3’ tổng hợp mạch mới ngắt quãng thành các đoạn ngắn Okazaki.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Trong các phát biểu trên, C sai vì Enzim ADN polimeraza di chuyển trên mạch khuôn theo chiều 3’ → 5’ và tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ → 3’.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.