Trong quá trình nhân đôi của ADN, enzim ADN polymeraza di chuyển

A.

theo chiều 3’ → 5’ và ngược chiều với chiều của mạch khuôn

B.

theo chiều 5’→ 3’ và ngược chiều với chiều của mạch khuôn

C.

theo chiều 5’ → 3’và cùng chiều với chiều của mạch khuôn

D.

ngẫu nhiên tùy từng đoạn gen

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...