Trong quá trình phiên mã không có sự tham gia trực tiếp của thành phần nào sau đây?

A.

ADN

B.

ADN pôlimeraza

C.

Các nuclêôtit A, U, G, X

D.

ARN polimeraza 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phiên mà không có sự tham gia của ADN polimeraza.

Vậy đáp án là B   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.