Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mỹ đạt được kết quả nào dưới đây?

A.

Chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mỹ.

B.

Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên mọi lĩnh vực. 

C.

Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc. 

D.

Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: phân tích. Cách giải: Kết quả: Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu, Mĩ đạt được một số mưu đồ nhất định: - Lôi kéo nhiều nước tư bản đồng minh đi theo, ủng hộ Mĩ, trong đó có các nước Tây Âu. - Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ - Làm cho nhiều nước bị chia cắt lâu dài: tiêu biểu là chia cắt hai miền Triều Tiên. - Ngăn chặn đẩy lùi được chủ nghĩa xã hội trên thế giới: năm 1991, hệ thống chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. =>Chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mỹ.  Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.