Trong số các loại tơ sau:

(1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n.

(2) [-NH-(CH2)5-CO-]n.

(3) [C6H7O2(OOC-CH3]n.

Tơ thuộc loại sợi poliamit là:

A.

(1), (3).

B.

(1), (2).

C.

(1), (2), (3).

D.

(2), (3).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(1), (2).

[-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n và[-NH-(CH2)5-CO-]n.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.