Trong thí nghiệm giao thoa Iâng đối với ánh sáng đơn sắc, người ta đo được khoảng vân là 1,12 mm. Xét hai điểm M và N trên màn, cùng ở một phía của vân trung tâm O và OM = 0,57.104 µm và ON = 1,29.104 µm. Ba điểm O, M, N thẳng hàng. Ở giữa MN có số vân sáng là:

A.

8.

B.

6.

C.

5.

D.

7.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

6.

Ta có: MN = ON - OM = 0,72.104 (µm) = 7,2 (mm)

Ta lập tỷ số:  ≈ 6,43

Do đó giữa MN có số vân sáng là 6.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.