Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng có khoảng vân i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 bên này vân trung tâm đến vân sáng bậc 3 bên kia vân trung tâm là  

A.

A: 6i

B.

B: i

C.

C: 7i

D.

D: 12i

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vị trí vân sáng bậc 4 là img1 và Vị trí vân sáng bậc 3 là img2 Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 bên này vân trung tâm đến vân sáng bậc 3 bên kia vân trung tâm 7i  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.