Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, màn quan sát cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe img1 có thể thay đổi (img2img3  luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách img4 một lượng img5 thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Tìm k?              

A.

A. img1         

B.

B. img1         

C.

C. img1            

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D + Ban đầu : img1 + Tăng giảm khoảng cách img2 đi img3: img4  Từ (1) và (2) ta có: img5    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.