Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng img1. Trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân là 1,2 mm. Cho biết hằng số Plăng img2, vận tốc ánh sáng trong chân không img3. Năng lượng photon của ánh sáng trong thí nghiệm bằng:

A.

 1,66 eV.

B.

 2,1 eV.

C.

 1,9 eV.

D.

2,8 eV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Bước sóng của ánh sáng là: img1  Năng lượng photon của ánh sáng: img2   

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.