Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S1 và S2 phát ra ánh sáng chứa hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,35 μm và λ2 = 7 μm. Tại vân sáng bậc 8 của bức xạ một có vân sáng bậc bao nhiêu của bức xạ 2?

A.

không có vân sáng của bức xạ 2.

B.

5.

C.

6.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

4.

Vị trí vân sáng của 2 bức xạ được xác định: .

Khi hai vân sáng của cùng một bức xạ trùng nhau thì:   k1λ1 = k2λ2

Theo đầu bài thì: 8λ1 = k2λ2   = 4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.