Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe x AaBBDdee, thì kiểu gen mang 4 alen trội ở đời con chiếm tỉ lệ:         

A.

32,13%.

B.

22,43%.

C.

23.42%.

D.

31,25%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

P: AaBbDdEe  x  AaBBDdee F1: luôn có dạng: - -  B -  - -  - e . Vậy tỉ lệ kiểu gen mang 4 alen trội là:  img1   

Vậy đáp án đúng là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.