Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng trội lặn không hoàn toàn, phép lai nào dưới đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen trùng với tỉ lệ phân li kiểu hình?         

A.

A: img1

B.

B: img1

C.

C: img1

D.

D: img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Để tỉ lệ phân li kiểu gen chắc chắn trùng với tỉ lệ phân li kiểu hình thì ở đời con, kiểu gen đồng hợp trội và kiểu gen dị hợp phải không xuất hiện đồng thời (vì trong trường hợp trội lặn hoàn toàn, hai kiểu gen này cùng quy định một kiểu hình) trong các phép lai đưa ra, phép lai thoả mãn yêu cầu đề bài là “img1”.  

Vậy đáp án đúng là: D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.