Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn, cơ thể có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn sẽ thu được đời con có số kiểu gen và kiểu hình tối đa là:

A.

4 kiểu hình, 12 kiểu gen.

B.

8 kiểu hình, 27 kiểu gen.

C.

8 kiểu hình, 12 kiểu gen.

D.

4 kiểu hình, 9 kiểu gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Một gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn, cơ thể có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn → đời con có 2× 2× 2=8 kiểu hình, số kiểu gen là 3× 3 × 3=27 kiểu gen.  

Vậy đáp án là B        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...